،درباره ما

 
 
.شما عزیزان را به کلیسای نجات دعوت می نماییم
.هـــدف ما در این کلیسا این است که همه شما عزیزان محبت خدا را درک کرده ، به او ایمان آورده و در او رشد کنید
خــــواست خدا این است که شما در هر مورد از زندگیتان پــیروز باشید، و شــما میـتوانید این پیروزی را بوسیله ایمان بدســت آورید. خداوند عیســـی مسیـح برای شما یک نقشه عظیم دارد و میــخواهد این نقشــه در زنــدگی شــما عملی شـــود. امروز روز نجات شماست.امروز روزیــست کــه شـما مـیتوانید با یک خدای زنده تماس بر قرار کنـیـد. خـدای محــــــبت، خدای امید، خدای برکت، خدای حقیقی که بـــخاطر شما یک قربانی عظیم داد که بتواند شما را در حـضور مقدسش بیاورد .محبت او را امروز بپذیرید.
اگر میخواهید این هدیه مجانی را از خداوند دریافت کنید لطفا این دعا را با تمام دل بخوانید‪:‬
عـیسی مسیح، امروز به حضور قدوس تو می آیم و از تـو میـطلبم گنـاهان مرا ببـخشی. من ایـمان دارم که تـو بـخاطر گـنـاهان من روی صلیب مـــردی و خدای پدر تو را در روز سوم زنده کرد. از تو مطلبم وارد قلب من شـوی و زنـدگی مرا عوض کنی. من تو را بعنوان خداوند و منجی خودم قبول میکنم. سپاس گذارم خداوندا زیـــرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلـب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ســـــاخــت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان میاورد و نیـک مــــحسـوب میگردد وبـا لبـهای خود به ایمانش اعتراف میکند و نجات می یابد. رومیان فصل ۱۰ آیات ۹ و ۱۰‬

:اعتقادنامه

تمام سازمانهای خدماتی ما، معتقدند کتابمقدس اراده مکشوف خداست و قانون کاملی است برای ایمان و عمل. این بیانیه حقایق و تعالیم بنیادی را، تنها بمنظور برقراری وحدت عمومی اتخاذ میکنند.
‎کتابمقدس، کلامی الهام شده از خدا کتابمقدس توسط خدا به بشر الهام شده است و مکاشفه ایست از خدا به انسان. این کلام از وجدان و استدلال برتر است ولی مخالفتی با استدلال ندارد. (۲ تیموتاوس ۳: ۱۵ - ۱۷؛ اول پطرس ۱: ۲۳- ۲۵؛ عبرانیان ۴: ۱۲)
‎خدای واحد، خالق کل هستی (پیدایش ۱: ۱- ۲۷؛ یوحنا ۱: ۳) خدای واحد وجودی است شامل سه شخصیت متمایز و جداگانه، پدر، پسر و روح القدس، که از ازل وجود داشته اند و بعنوان یک واحد عمل میکنند. عیسی مسیح، که خدای آشکار شده در جسم میباشد، عضو دوم الوهیت، مساوی با پدر و روح القدس، و همچنین، ازلی و ابدی است. (اشعیا ۴۴: ۶؛ ۱ تیموتاوس ۲: ۵؛ پیدایش ۱: ۲۶، ۳: ۲۲؛ عبرانیان ۱: ۲؛ یوحنا ۱: ۱ و ۱۴؛ ۵: ۱۸؛ اعمال ۵: ۳و۴)
‎انسان، سقوط او، و رستگاریش انسان به نیکویی و راستی خلق شده بود چون خدا گفت: اینک انسان را بسازیم. ایشان مثل ما و شبیه ما باشند ولی انسان با سرپیچی اختیاریش، سقوط کرد و تنها امید رستگاری او در عیسی مسیح، پسر خداست. پیدایش ۱: ۲۶-۳۱؛ ۳: ۱-۷؛ ‎رومیان ۵: ۱۲-۲۱
‎نجات انسان الف - تنها امید برای رستگاری انسان، نجات توسط خون ریخته شده عیسای مسیح است. مسیح بر روی صلیب، گناه شد و مرضهای ما را بر خود گرفت تا برای تمام انسانها، نجات و شفای الهی را فراهم کند (مزمور ۱۰۳: ۳)؛ انسانی که عدالتش، از فیض الهی است، توسط رستگارییی که در عیسی مسیح است. چون با فیض اوست که توسط ایمان نجات یافته ایم. كلام خدا (یعنی همان پیام ایمانی كه ما اعلام میکنیم) نزدیک توست، آن بر لبها و در قلب توست، زیرا اگر با لبان خود اعتراف كنی كه عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری كه خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان میآورد و نیک محسوب میگردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف میکند و نجات مییابد. (رومیان ۳: ۲۴؛ افسسیان ۲: ۸؛ رومیان ۱۰: ۸-۱۰) ب - علائم نجات: علامت درونی نجات در یک ایماندار شهادت مستقیم روح خداست(رومیان ۸: ۱۶). علامت برونی نجات یک ایماندار وجود یک زندگی نیک و قدوسیت راستین در اوست: و فرمان او این است كه ما باید به نام پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یكدیگر را دوست بداریم چنانکه مسیح هم همین دستور را به ما داده است. (۱ یوحنا ۳: ۲۳) ج - ایمان و اعمال نیکو: نجات توسط ایمان به عیسی مسیح است و نه توسط اعمال نیک ما؛ با این وجود، اعمال ما تعیین کننده پاداش ما در ابدیت هستند. رومیان ۱۰: ۹-۱۰ و ۲ قرنتیان ۵: ۱۰
‎تعمید آب گرفتن: تعمید آب حکمی است از کلام خدا که به تمام کسانیکه توبه کرده اند و در قلب خود به راستی به مسیح ایمان دارند، داده شده است. با این تعمید، آنان به جهان اعلام میکنند که با مسیح مرده اند و همچنین با او زنده شده اند تا در تازگی حیات زیست کنند. متی ۲۸: ۱۹؛ اعمال ۱۰: ۴۷ و ۴۸؛ رومیان ۶: ۴
‎عشاء ربانی : عشاء ربانی که از نان و شراب یا آب میوه تشکیل شده است، نشانه ایست از شرکت ما در طبیعت الهی مسیح (۲ پطرس ۱: ۴)، به یادبود رنجهای او و مرگش بر صلیب (۱ قرنتیان ۱۱: ۲۵)، و پیش گویی بازگشت او (اول قرنتیان ۱۱: ۲۶). به ایمانداران سفارش شده است که، تا زمانی که او برگردد در این مراسم شرکت کنند.
‎وعده پدر: همه ایمانداران حق دارند وعده پدر یعنی تعمید روح القدس را مشتاقانه بجویند و دریافت کنند. این براساس فرمان خداوندمان عیسی مسیح است. در کلیسای اولیه این تجربه عادی همه ایمانداران بود. همراه این تعمید، اعطای قدرت برای زندگی و خدمت میآید و بخشیدن عطایای روح و بکار بردن آن عطایا در خدمت. (لوقا ۲۴: ۴۹؛ اعمال ۱: ۴-۸؛ اول قرنتیان ۱۲: ۱-۳۱) این تجربه شگفت انگیز متمایز است از تجربه ایمان و معمولاً بدنبال آن می آید. اعمال ۲: ۳۸؛ ۱۰: ۴۴-۴۶؛ ۱۱: ۱۴-۱۶؛ ۱۵: ۷-۹
‎تعمید روح القدس: تعمید روح القدس توسط علامت ظاهری سخن گفتن به زبانها مشاهده میشود، آنطور که روح خدا قدرت بیان میبخشد. (اعمال ۲: ۴) سخن گفتن به زبانها در ذات با عطیه زبانها همگونه، (اول قرنتیان ۱۲: ۴-۱۰و۲۸) ولی، در کاربرد و هدف با آن متفاوت است. نشانه تعمید روح القدس ظهور قدرت روحانی در خدمت و زندگی شخص است. اعمال ۱۰: ۴۴-۴۶؛ ۱۹: ۲و۶؛ ۱: ۸
‎کلیسا: کلیسا بدن مسیح است؛ مکانی که خدا توسط روح القدس در آن ساکن میشود، بدنی که خدا به آن مأموریتی سپرده است. هر ایمانداری که از روح متولد شده است قسمتی است از یک جماعت کل، جماعتی که به تنها فرزند خدا تعلق دارد، و نام آنان در آسمان ثبت شده است. افسسیان فصل ۱ آیه ۲۲ و فصل ۲ آیات ۱۹ تا ۲۲، عبرانیان فصل ۱۲ آیه ۲۳
‎احیای کامل ایمانداران ۱) احیا شدن روحانی. یوحنا ۳: ۳و۱۱؛ ۲ قرنتیان ۵: ۱۷-۲۱؛ رومیان ۱۰: ۹-۱۰ ۲) احیا شدن روانی، فکری. ۲ تیموتاؤس ۱: ۷؛ رومیان ۱۲: ۲؛ اشعیا ۲۶: ۳ ۳) احیا شدن جسمانی اشعیا ۵۳: ۴ و ۵؛ متی ۸: ۱۷؛ ۱ پطرس ۲: ۲۴ ۴) احیا شدن مالی ۳ یوحنا ۱: ۲؛ لوقا ۶: ۳۸؛ ۲ قرنتیان ۹: ۶-۱۹ ۵) احیا شدن اجتماعی امثال ۳: ۴
‎امید متبارک عیسای مسیح روزی باز میگردد تا تمام مقدسین را جمع کرده با خود ببرد که تا ابد با او باشند. اول قرنتیان آیات ۵۱ و۵۲، اول تسالونیکیان فصل۴ آیا ۱۶ و ۱۷، دوم تسالونیکیان فصل ۱ آیه ۲
‎دریاچه آتش آنانی که کار نجاتبخش مسیح را نپذیرفته اند از مشارکت با خداوند تا به ابد محروم خواهند شد. شیطان با فرشتگانش، حیوان وحشی و نبی دروغین، و هرکسی که نام او در دفتر حیات نوشته نشده است برای مجازات ابدی به دریاچه آتش و گوگرد افکنده خواهند شد. نام دیگر افکنده شدن در دریاچه آتش، مرگ دوم است. مکاشفه فصل ۱۹ آیه ۲۰ و فصل ۲۰ آیات ۱۰ تا ۱۵
‎سلطنت هزار ساله مسیح خداوند ما عیسی مسیح بهمراهی مقدسین از آسمان باز خواهد گشت و مطابق وعده کلام بمدت هزار سال بر زمین حکومت و فرمانروایی خواهد کرد. (رومیان ۱۱: ۲۵و۲۷؛ ۲ تسالونیکیان ۱: ۷؛ مکاشفه ۱۹: ۱۱-۱۶؛ ۲۰: ۱-۷) بعد از آن آسمانی جدید و زمینی جدید خواهد بود. مکاشفه ۲۱
 
   
 
   
home about us online teaching farsi bible churches contact us nejat church home about us online teaching farsi bible churches contact us songs online teaching nejat tv facebook